Môi trường làm việc

Tại PHONG PHÚ CABLE, chúng tôi luôn cộng tác với tinh thần đồng sự. Mỗi thành viên đều là nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của công ty và có giá trị như nhau. Chúng tôi đã xây dựng một môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở, trung thực, minh bạch và tôn trọng các sáng kiến

Tuyển dụng

ỨNG TUYỂN

ỨNG TUYỂN

ỨNG TUYỂN

ỨNG TUYỂN

ỨNG TUYỂN

ỨNG TUYỂN